Działanie 1.1.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Szybka ścieżka

Dość niedawno, bowiem 2 kwietnia bieżącego roku, ogłoszony został konkurs w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Szybka ścieżka.

Warunki

O wsparcie ubiegać mogą się projekty obejmujące:

  • badania przemysłowe i prace rozwojowe,
  • prace rozwojowe.
Dość niedawno, bowiem 2 kwietnia bieżącego roku, ogłoszony został konkurs w ramach Działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Szybka ścieżka

Autor zdjęcia: tec_estromberg

Działania te prowadzić muszą jednak do innowacji produktowej lub procesowej w skali nie mniejszej niż skala kraju. Konkurs jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Szybka ścieżka jest pierwszym konkursem wspierającym badania i rozwój (kilka istotnych informacji również tutaj: http://www.strategor.pl/), który ogłoszony został w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 –2020. W konkursie tym przewidziano istotne zmiany w zasadach realizacji projektów, w odniesieniu do konkursów organizowanych w latach ubiegłych.

Zmiany te dotyczą przede wszystkim możliwości samodzielnej realizacji projektu. Nie będą, zatem kwalifikowane konsorcja przemysłowe, które składają się z samych przedsiębiorców, ani konsorcja naukowo –przemysłowe.

W Szybkiej ścieżce, spełniony musi być warunek, że koszty podwykonawstwa nie mogą być wyższe niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowanych, a podwykonawcami mogą być organizacje naukowo-badawcze, których wybór nastąpić powinien na zasadach komercyjnych. Możliwe jest jednak zlecenie prac badawczych podmiotom prywatnym, ale tylko po zaakceptowaniu ich przez Instytucję Pośredniczącą. Pamiętać należy przy tym, że jako podwykonawstwo traktowane będą również umowy o dzieło.

Jeśli chodzi z kolei o nabycie wartości niematerialnych i prawnych, to możliwe będzie to tylko od organizacji naukowo-badawczych, choć istnieje warunkowa możliwość nabycia ich od innych podmiotów, ale tak jak powyżej – jedynie za zgodą Instytucji Pośredniczącej.