Nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków z dotacji

Dotacje są bardzo atrakcyjną formą, dzięki której możliwe jest uzyskanie środków na realizację różnych celów. Uzyskane w ten sposób pieniądze stanowią jednak łakomy kąsek, który budzi pokusę wykorzystania ich w inny, niż założono sposób. Jak zaznacza jednak konsulting Poznań, nadzór nad należytym wykorzystaniem dotacji jest bardzo rozbudowany i skuteczny.

Wydatkowanie środków niezgodnie z umową o dotację

Dotacje są bardzo atrakcyjną formą, dzięki której możliwe jest uzyskanie środków na realizację różnych celów

Autor zdjęcia: Airsoftpal.com

Instytucje odpowiedzialne za przyznawanie środków w ramach dotacji, odpowiadają także za ich rozliczanie. Rozliczenie dotacji polega, mówiąc w pewnym uproszczeniu na przedstawieniu wszelkich dokumentów, których celem jest potwierdzenie faktu, że otrzymane pieniądze z dotacji zostały wydane na to, na co powinny być wydane. Sprawdzane są więc między innymi:

  • faktury VAT,
  • protokoły odbioru,
  • umowy z dostawcami,
  • umowy z wykonawcami,
  • itp.

Jeśli zaistnieje sytuacja, że otrzymane przez beneficjenta pieniądze nie zostaną rozliczone w terminie, zostanie on wezwany do zwrotu przyznanych mu wcześniej środków i to wraz z należnymi za ten okres odsetkami w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania. W sytuacji, gdy nieprawidłowości nie dotyczą całej kwoty przyznanej dotacji, wezwanie dotyczyć będzie zwrotu jedynie budzącej wątpliwości części przyznanych środków wraz z naliczonymi od nich odsetkami.

Wezwanie takie ma formę pisemną. Wydawane jest w charakterze decyzji administracyjnej, od której istnieje możliwość odwołania się w terminie 14 dni od jej otrzymania. Warto tu zaznaczyć, że terminowe wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie wezwania, jednak tylko do czasu wydania decyzji przez właściwy organ odwoławczy, czyli przykładowo Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Jeśli zdarzy się tak, że decyzja o konieczności zwrotu uzyskanych środków zostanie utrzymana w mocy, a beneficjent mimo to nie zwróci pieniędzy, wysłane zostanie mu upomnienie, a więc wezwanie do wykonania nałożonego na niego obowiązku w przeciągu siedmiu dni. Jeśli pomimo otrzymania takiego upomnienia, beneficjent nadal nie podporządkuje się podjętej w jego sprawie decyzji, wystawiany jest tytuł wykonawczy. W praktyce oznacza to, że wystawiony zostaje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej, który kierowany jest do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Wnioski

Pomimo tego, że dotacja z założenia nie jest kredytem, ani pożyczką i nie trzeba jej spłacać, to jednak bardzo istotnym jest to, by nie złamać, któregoś z warunków wynikających bezpośrednio z umowy, czy też innych dokumentów, do których odnosi się umowa. Dokumentami takimi może być na przykład wniosek o dofinansowanie, który został złożony w trakcie trwania naboru, w którym to firma zobowiązała się do zatrudnienia określonej liczby osób, a finalnie z obowiązku tego się nie wywiązała.

Jeśli jednak będzie się przykładało odpowiednią wagę do tych spraw i zadba się o to, by wywiązywać się z wszelkich obowiązków jakie nakłada umowa, jak zapewnia konsulting Poznań, przyznana dotacja będzie w 100% bezzwrotna.